Regulamin

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. abonament – stały (nielimitowany czasowo) dostęp określonej w Umowie liczby terminali abonenckich do PROSATNET, za pomocą Urządzenia.

2. Abonent – osoba, z którą zawarto Umowę o dostęp do PROSATNET.

3. Cennik – „Cennik usług multimedialnych”.

4. gniazdo Abonenckie – urządzenie stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające przyłączenie Urządzenia do PROSATNET.

5. multimedialna sieć telekomunikacyjna – zespół środków technicznych Operatora umożliwiający transmisję sygnałów telekomunikacyjnych (w tym przesyłu danych) z i do Urządzenia.

6. Operator – podmiot świadczący usługę transmisji danych, na podstawie stosownej koncesji telekomunikacyjnej Ministra Łączności.

7. Regulamin – „Regulamin świadczenia usług multimedialnych”.

8. Umowa – Umowa o zapewnienie możliwości korzystania z usług multimedialnych.

9. Urządzenie – indywidualnie adresowane urządzenie oddane Abonentowi do użytkowania, umożliwiające przyłączenie do PROSATNET.

10. terminal abonencki – komputer lub inne urządzenie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywane przez Abonenta dla potrzeb korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy.

11. zamawiający – osoba zainteresowana zawarciem Umowy.

§ 2

Regulamin został wydany na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 3

PROSAT s.c. świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w Cenniku.

DZIAŁ II. Zakres i warunki świadczenia usług

§ 4

PROSAT na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie:

1. zapewnia możliwość korzystania przy użyciu PROSATNET z pakietu usług multimedialnych, wskazanych w zamówieniu złożonym przez Abonenta, których zakres określony jest w Cenniku.

2. zapewnia Abonentowi udostępnienie Urządzenia.

3. administruje usługami świadczonymi na rzecz Abonenta.

DZIAŁ III. Umowa o świadczenie usług

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 5

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonywania usług w ramach Umowy.

§ 6

W Umowie PROSAT s.c. zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z pakietu usług multimedialnych, dla określonej w Umowie ilości terminali abonenckich, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy – w szczególności do terminowej zapłaty opłat wskazanych w Cenniku.

§ 7

W imieniu PROSAT s.c. Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 8

1. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

Abonent obowiązany jest pisemnie poinformować PROSAT s.c. o zmianach danych zawartych w Umowie, w terminie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z nie zgłoszenia danych.

Rozdział 2. Warunki zawarcia Umowy

§ 10

1. Osoba zainteresowana zawarciem Umowy zgłasza do PROSAT s.c. lub za pośrednictwem Administracji Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pisemne zamówienie na świadczenie usług dostępu do internetu.

2. Na złożone zamówienie PROSAT s.c. udziela zamawiającemu odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, informując zamawiającego czy istnieją warunki techniczne umożliwiające realizację zamówionych usług. Istnienie takich warunków potwierdza Operator.

§ 11

1. PROSAT s.c. zastrzega sobie możliwość uzależnienia zawarcia Umowy od spełnienia dodatkowych przesłanek przez zamawiającego, w szczególności od braku zaległości w opłatach uiszczanych na rzecz Operatora TVK.

2. W celu zawarcia Umowy zamawiający obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.

Rozdział 3. Warunki realizacji Umowy

§ 12

Zapewnienie dostępu do internetu następuje z chwilą podłączenia Urządzenia.

§ 13

Abonent jest zobowiązany, na każde, żądanie umożliwić pracownikom PROSAT s.c. lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego gniazda Abonenckiego i Urządzenia, zainstalowanych w zajmowanym przez niego lokalu, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 14

1. Wszelkich ingerencji, zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w gnieździe Abonenckim, Urządzeniu, itp. dokonuje wyłącznie Operator bądź osoby przez niego upoważnione.

2. Uszkodzenia elementów będących własnością Operatora, w tym w szczególności uszkodzenia Urządzenia – wynikłe z winy bądź działań Abonenta, usuwane są w całości na koszt Abonenta.

§ 15

1. Abonent nie ma prawa, bez pisemnej zgody PROSAT s.c., podłączać do Urządzenia większej ilości terminali abonenckich niż określona w Umowie.

2. Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia innym podmiotom.

3. Abonent uprawniony jest do korzystania z Urządzenia jedynie na terenie jednego lokalu, wskazanego w zamówieniu jako miejsca świadczenia usługi.

4. Zamieszczanie reklam bądź innych treści komercyjnych na stronach WWW udostępnionych abonentowi przez PROSATNET jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody PROSAT s.c. oraz wniesieniu opłat dodatkowych.

§ 16

1. Abonent jest zobowiązany udostępnić PROSAT s.c. kartę sieciową do autoryzacji.

2. Każda zmiana karty sieciowej musi być autoryzowana przez PROSAT s.c.

3. PROSAT s.c. nie odpowiada za złą jakość świadczonych usług w przypadku stosowania nieautoryzowanej przez PROSAT s.c. karty sieciowej.

Rozdział 4. Zmiana/zawieszenie Umowy

§ 17

1. PROSAT s.c. jest obowiązana, na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych.

2. W okresie oczekiwania na zmianę miejsca zainstalowania Urządzenia, na wniosek Abonenta, opłat abonamentowych nie pobiera się.

3. Za podłączenie Urządzenia w nowym miejscu pobiera się opłatę manipulacyjną, zgodnie z Cennikiem.

§ 18

1. Na pisemny wniosek Abonenta, złożony do 20 dnia miesiąca, PROSAT s.c. może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usług, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.

2. Powyższe zawieszenie następuje na czas określony, wskazany przez Abonenta wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

3. W przypadku, gdy wniosek Abonenta dotyczy zawieszenia świadczenia usługi na okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Abonent jednocześnie ze złożeniem wniosku zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia, przy czym zwrot Urządzenia polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny Urządzenia do siedziby PROSAT s.c. lub Administracji Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Warunkiem rozpoznania przez PROSAT s.c. wniosku, o którym mowa w niniejszym ustępie jest zwrot Urządzenia przez Abonenta.

4. W okresie zawieszenia usługi opłaty abonamentowej nie pobiera się.

5. Ponowne podłączenie Urządzenia wymaga wniesienia stosownej opłaty, zgodnie z Cennikiem.

Rozdział 5. Rozwiązanie Umowy

§ 19

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

2. Umowa może być rozwiązana przez PROSAT s.c. w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu, przy czym za istotne naruszenia uważa się w szczególności:

a) nieuregulowania przez Abonenta zaległych opłat w terminie oznaczonym w wezwaniu do zapłaty,

b) niezastosowania się do obowiązków wynikających z § 13, 14, 15 lub 25 Regulaminu.

3. Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie strony, wysłane za pomocą listu poleconego na adres drugiej strony, określony w Umowie. W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne.

§ 20

Ponowne rozpoczęcie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia i wniesieniu opłaty manipulacyjnej wg Cennika.

§ 21

Z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia w terminie siedmiu dni, przy czym zwrot Urządzenia polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny Urządzenia do siedziby PROSAT s.c. lub Administracji Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozdział 6. Wygaśnięcie Umowy

§ 22

Umowa wygasa wskutek:

a. zakończenia świadczenie usług telewizji kablowej na podstawie odrębnych przepisów stanowionych przez Zarząd Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Operatora TVK,

b. wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta,

c. utraty przez Abonenta prawa do zajmowania nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się gniazdo Abonenckie, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie gniazda Abonenckiego i Urządzenia.

DZIAŁ IV. Zasady użytkowania Urządzenia

§ 23

1. Operator bądź wskazany przez niego podmiot sprzedaje lub wypożycza, z chwilą zawarcia Umowy Urządzenie. Urządzenie wypożyczone nie stanowi własności Abonenta.

2. PROSAT s.c. dokonuje konfiguracji Urządzenia w lokalu Abonenta a sprawność Urządzenia Abonent potwierdza podpisując protokół odbioru.

3. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji. Abonentowi nie wolno udostępniać Urządzenia osobom trzecim.

4. Do Urządzenia Abonent może podłączyć tylko zgłoszone uprzednio PROSAT s.c. i wykorzystywane przez siebie terminale abonenckie.

§ 24

1. Urządzenie jest zabezpieczone przed otwarciem przy pomocy plomby. Uszkodzenie bądź zerwanie plomby zabezpieczającej Urządzenie przed otworzeniem powoduje obciążenie Abonenta kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany Urządzenia.

2. PROSAT s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z usług multimedialnych bądź ich części, objętych zawartą Umową, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Abonenta.

3. W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Abonenta spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w Urządzenie, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją – koszty naprawy lub wymiany Urządzenia pokrywa w całości Abonent.

4. Za uszkodzenia Urządzenia spowodowane wadami ukrytymi odpowiedzialność ponosi Operator bądź podmiot, który Urządzenie dostarczył; podmioty te ponoszą także w takim przypadku koszty naprawy lub wymiany Urządzenia.

5. Abonent zobowiązany jest zgłosić do PROSAT s.c. każdą usterkę Urządzenia. Na żądanie PROSAT s.c. Abonent zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone Urządzenie do siedziby Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

6. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia Urządzenia dokonuje Operator lub wskazany przez niego podmiot, któremu PROSAT s.c. przekazał Urządzenie, celem usunięcia uszkodzenia.

7. Abonent zobowiązany jest zwrócić PROSAT s.c. sprawne Urządzenie, znajdujące się w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, w terminie trzech dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Zwrot Urządzenia polegać będzie na dostarczeniu przez Abonenta na koszt własny Urządzenia do siedziby PROSAT s.c. lub Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

DZIAŁ V. Naruszenia Regulaminu

§ 25

Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:

1. działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urządzeń innych abonentów lub użytkowników PROSATNET lub sieci Internet,

2. stosowanie nielegalnego oprogramowania,

3. umieszczanie w PROSATNET bądź sieci Internet niezgodnych z prawem: informacji, danych bądź oprogramowania,

4. działanie powodujące przechwytywanie danych od innych użytkowników PROSATNET bądź ingerowanie w ich urządzenia,

5. używanie nieautoryzowanej karty sieciowej,

6. podłączania do gniazda Abonenckiego większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie,

7. uszkodzenie Urządzenia,

8. wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy PROSATNET, sieci Internet bądź urządzeniach innych użytkowników.

§ 26

W przypadku opóźniania się przez Abonenta ze zwrotem Urządzenia, jest on zobowiązany do zapłacenia PROSAT s.c kary umownej w wysokości określonej w Cenniku, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku podłączania do gniazda abonenckiego większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia PROSAT s.c kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.

DZIAŁ VI. Odpowiedzialność Operatora

§ 27

PROSAT s.c ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub niezachowania przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 28

1. PROSAT s.c zobowiązana jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad w jakości świadczonej usługi.

2. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy PROSAT s.c i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń.

§ 29

1. PROSAT s.c nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych w terminalu abonenckim przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod kątem zabezpieczenia antywirusowego.

2. PROSAT s.c nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zawartych w terminalu abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do PROSATNET.

3. PROSAT s.c nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych transmitowanych poprzez PROSATNET i sieć Internet, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania z sieci Internet.

§ 30

PROSAT s.c zaleca Abonentowi zainstalowanie w terminalu abonenckim oprogramowania antywirusowego oraz dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci terminala abonenckiego, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą PROSATNET lub z innych źródeł.

DZIAŁ VII. Opłaty

§ 31

Abonent jest obowiązany do uiszczania, zgodnie z Cennikiem:

1. opłaty za uzyskanie dostępu do PROSATNET,

2. miesięcznej opłaty abonamentowej, płatnej z góry, do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 32

Wysokość opłat określa Cennik.

§ 33

1. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat PROSAT s.c pobiera odsetki ustawowe.

2. Odsetki za opóźnienie w uiszczaniu opłat wykazywane są w nocie odsetkowej, przesyłanej listem poleconym.

§ 34

Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem.

DZIAŁ VIII. Reklamacje

§ 35

1. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi do siedziby PROSAT s.c. lub Administracji Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w godzinach otwarcia.

2. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji przez Abonenta miało następnie miejsce trwałe (tj. trwające przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 dni) świadczenie przez PROSAT s.c usługi złej jakości pod względem technicznym lub niewykonywanie usługi, Abonent winien niezwłocznie zgłosić ponownie reklamację, celem uzyskania obniżenia opłaty abonamentowej, o którym mowa w § 29 ust. 2 Umowy.

3. Reklamacje powyższe winny być zgłaszane do PROSAT s.c w jednej z form: pisemnie, telefonicznie lub e-mail’em.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiązana jest podać dane, adres oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje anonimowe nie będą uwzględniane.

§ 36

PROSAT s.c przy załatwianiu reklamacji obowiązana jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności:

1. prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,

2. dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,

3. wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne PROSAT s.c,

4. badania techniczne i obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług.

§ 37

Reklamacja powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego albo dłuższych badań lub obserwacji urządzeń, w ciągu 60 dni od dnia zgłoszenia.

DZIAŁ IX. Postanowienia końcowe

§38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o łączności oraz inne właściwe przepisy.

§ 39

1. Informacje o planowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub w Cenniku przekazywane są przez PROSAT s.c za pośrednictwem środków masowego przekazu i systemu poczty elektronicznej (na adres przyznany Abonentowi przez PROSAT s.c w związku z zawarciem Umowy), minimum na 30 dni przed planowaną zmianą.

2. Środkami masowego przekazu, o których mowa wyżej są: jedna z lokalnych gazet.

3. Jeżeli Abonent nie zaakceptuje zmian, o których mowa w ust. 1 przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem terminu określonego w § 19 ust. 1 Regulaminu. Nieskorzystanie z prawa do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty przekazania informacji o zmianie postanowień zawartych w Regulaminie lub w Cenniku traktowane będzie jako akceptacja przez Abonenta wprowadzonych zmian.

4. W przypadku gdy Abonent nie akceptując planowanych zmian postanowień Regulaminu lub Cennika wypowiada umowę, przez cały okres jej wypowiedzenia w stosunku do Abonenta obowiązuje brzmienie Regulaminu i Cennika bez uwzględnienia zmian, na które Abonent nie wyraził zgody.

§ 40

PROSAT s.c uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę.

§ 41

Regulamin wchodzi w życie dnia 1 marca 2002 r.