Regulamin promocji „Wyższa prędkość – niższa cena”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji jest PROSAT s.c. 61-517 Poznań ul. Umińskiego 10e zwany dalej „Operatorem”

  2. Regulamin promocji jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Operatora www.prosat.net.pl oraz w siedzibie Operatora i w Biurze Obsługi Abonenta w Kościanie os. Piastowskie 74

 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy promocji

  1. Z warunków określonych niniejszą promocją skorzystać mogą Abonenci którzy:

   1. w okresie trwania promocji złożą zamówienie na usługę dostępu do sieci Internet i podpiszą z Operatorem UMOWĘ o zapewnienie świadczenia usług multimedialnych,

   2. posiadają zawartą z Operatorem UMOWĘ o zapewnienie świadczenia usług multimedialnych i w okresie obowiązywania Promocji podpiszą ANEKS do UMOWY o zapewnienie świadczenia usług multimedialnych na czas określony 24 miesięcy;

   3. posiadają zawartą z Operatorem UMOWĘ o zapewnienie świadczenia usług multimedialnych i w okresie obowiązywania Promocji złożą za pośrednictwem formularza na stronie www.prosat.net.pl chęć skorzystania z Promocji. W tym wypadku do skorzystania z Promocji konieczna jest aprobata Operatora który prześle na podany w formularzu adres e-mail wraz z potwierdzeniem braku przeszkód formalnych do skorzystania z Promocji.

   4. opłaty miesięczne w promocji obowiązują od następnego pełnego okresu  rozliczeniowego
  2. Promocja trwa przez okres od dnia 01.11.2016 r. do odwołania.

  3. Promocja polega na obniżeniu kwoty miesięcznego abonamentu w zależności od wariantu umowy wybranego przez Abonenta zgodnie z Cennikiem Promocja „Wyższa prędkość – niższa cena” a dla nowych abonentów dodatkowo na obniżeniu opłaty aktywacyjnej do 1 zł przy umowie na 24 miesiące.

  4. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, zmiany pakietu, bądź też zawieszenia usługi przed upływem okresu promocyjnego, w którym świadczona była Usługa, przez Uczestnika promocji lub przez Operatora usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji, w tym z powodu opóźnienia w uiszczeniu miesięcznych opłat abonamentowych, Uczestnik promocji zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora usług Opłaty wyrównawczej w wysokości całej ulgi przyznanej Abonentowi wskazanej w tabeli 1, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Umowa abonencka w zakresie Usługi objętej Regulaminem Promocji jest zawarta na czas oznaczony, wskazany w pkt 2.I.

  5. Operator może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w związku z przyznaną ulgą w terminie do 36 miesięcy od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy przez Abonenta lub PROSAT s.c. z winy Abonenta.

  6. W czasie trwania Umowy promocyjnej, wykupionej usługi nie można zawiesić ani zmienić pakietu internetowego na niższy.

  7. W czasie trwania Umowy promocyjnej, można dokonać zmiany miejsca zainstalowania urządzenia pod warunkiem istnienia możliwości technicznych. Brak możliwości technicznych jest równoznaczny z niedotrzymaniem warunków promocji.

  8. Umowa zostaje zawarta na czas 24 miesięcy, a po tym okresie kwota abonamentu pozostaje jak w okresie promocyjnym.
 3. Zastrzeżenia Operatora

  1. Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli:

   1. nie zalega z opłatami na rzecz PROSAT s.c.

   2. istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w wybranej przez Abonenta opcji we wskazanym lokalu.

  2. Operator może zakończyć okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Abonent oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu promocji oraz Cennikiem Promocyjnym , akceptuje je i wyraża zgodę na włączenie treści ww. Regulaminów i Cennika do naszej Umowy.

  2. Niniejszy regulamin promocji stanowi integralną część Umowy zawieranej przez Operatora z Abonentem w ramach promocji.

 

Tabela 1
Lp. Usługa Kwota ulgi [zł] Okres lojalnościowy
1 Pakiet A 458,40 24 miesiące
2 Pakiet B 578,40
3 Pakiet C 722,40
4 Pakiet D 1154,40
5 Pakiet E 938,40
6 Pakiet F 1418,40