Oświadczenie

Oświadczenie można wypełnić elektronicznie poniżej, lub pobrać gotowy wzór oświadczenia i wysłać pocztą.

Pobierz oświadczenie.


  1. Oświadczam, że dokumenty będę pobierać samodzielnie z dedykowanego PORTALU ABONENTA udostępnianego przez PROSAT s.c. pod adresem www.prosat.net.pl zakładka PŁATNOŚCI2. Proszę o przesyłanie dokumentów pocztą elektroniczną w postaci plików PDF z poniższego adresu e-mail Wystawcy: faktury@prosat.net.pl na mój adres e-mail podany wyżej3. Proszę o przesyłanie dokumentów pocztą tradycyjną na dotychczasowy adres. Wyrażam zgodę na doliczenie opłaty 5zł(brutto)/mc za powyższe czynności.

  W przypadku zgody na dostarczanie faktur drogą elektroniczną :
  1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez PROSAT s.c.
  2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
  3. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
  4. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.